Rządowy Program Odbudowy ZabytkówRządowy Program Odbudowy Zabytków to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochroną przed degradacją i niszczeniem.
Program skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (np. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace).
Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.

***
Nasza parafia otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie"
Wartość inwestycji wynosi 184 635 zł.
Rada Gminy Zarszyn w dniu 27 października 2023 r. podjęła uchwałę, w której określone zostały warunki złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie przez BGK S.A. Podkreślić należy, że rola gminy w Programie została określona jako pośrednika pomiędzy bankiem BGK udzielającym dotacji oraz beneficjentem końcowym czyli parafią. Nasza parafia będzie więc zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2% wskazanej powyżej dotacji.

Zobacz: