Komunikaty Kurii Metropolitalnej


Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu 
Przemyśl, 27 kwietnia 2020 r


ŚWIĘCENIA BISKUPIE: 

1. W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, w sobotę, 2 maja br., o godz. 10:00 odbędą się w święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio. Proszę o przekazanie tej informacji wiernym poprzez ogłoszenia parafialne, umieszczenie jej na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. Ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne, w uroczystości ucze­stni­czyć będą wyłącznie osoby zaproszone imiennie. Pozostałych kapłanów i wier­nych prosimy o modlitewną łączność za pośrednictwem Radia FARA oraz modlitwę w intencji Księdza Bisku­pa Krzysztofa. W Modlitwie wiernych polecajmy posługę Biskupa nominata w naszej Archi­diecezji. 

I KOMUNIA ŚWIĘTA: 

2. W aktualnej sytuacji, Metropolita Przemyski postanowił zmodyfikować wcześniejszą de­cyzję dotyczącą organizacji I Komunii świętej. Warto pamiętać, że współodpo­wie­dzial­ność i współ­organizacja I Komunii świętej spoczywa także na rodzicach i podejmowanie decyzji jedynie przez katechetów, wikariuszy czy księdza proboszcza jest wysoce nie­roz­tropne i niestosowne. W porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, pozostawiając im całkowitą swobodę i priorytet w podejmowaniu decyzji, można: 

- przenieść I Komunię świętą (dla wszystkich dzieci lub dla ich części) na późniejszy, bardziej dogodny i bezpieczny czas; 

- zachować wcześniej ustalony lub wyznaczyć nowy termin I Komunii świętej dla tych dzieci, których rodzice wyraźnie wyrażą taką wolę. W takim przypadku, uroczystość może odbyć się z zachowaniem przepisów dotyczących zarówno ilości uczestników podczas liturgii w konkretnym kościele, jak i zachowania środków bezpieczeństwa przed zarażeniem (kapłani proszeni są o dezynfekcję rąk przed udzieleniem Komunii świętej). 

W przypadku większej ilości uczestników I Komunii świętej można ją zaplanować w odpowiednich grupach na kilku Mszach świętych, zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie np. w oktawie Bożego Ciała. Przyjmując takie rozwiązanie, należy przypomnieć rodzicom dzieci pierwszokomunijnych o obowiązujących przepisach dot. zakazu zgromadzeń, co może wiązać się z dodatkową trudnością w organizacji uroczystości po zakończeniu obrzędów religijnych. Odpowiedzialność za tę część uroczystości spoczywa na rodzicach. 

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy, by w powyższej sprawie kontaktowali się ze swoimi księżmi proboszczami.
 
EUCHARYSTIA: 

3. Pamiętajmy, że obecny rok duszpasterski poświęcony jest tajemnicy Eucharystii. Ze względu na panującą pandemię i ograniczoną (choć już zwiększoną) możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach świętych (wciąż obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucha­rystii), zachęca się wiernych, aby pielęgno­wali osobistą po­bo­żność eucharystyczną i uczestniczyli we Mszy świętej zarówno w niedzielę, jaki i dni powszednie, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Informacji o dopuszczalnej ilości wiernych na jednej celebrze należy zasięgnąć w swojej parafii. Starając się zaspokajać tęsknotę za spotkaniem się przy Chrystusowym ołtarzu, troszczmy się o pełne skorzystanie z możliwości osobistego udziału w Mszy Świętej. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi i Komunii świętej, do czego zobowiązany jest w okresie wielkanocnym każdy katolik (Przykazania kościelne: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą)

4. PONADTO INFORMUJEMY, ŻE: 

- Możliwa jest modlitwa indywidualna w kościołach w ciągu dnia (nie zamyka się kościo­łów dla wiernych). 

- W wyznaczonych godzinach duszpasterze zapewniają możliwość przyjęcia Komunii świętej w kościołach para­fialnych, rektoralnych i dojazdowych. 

- Wierni, którzy z różnych racji nie przyjmą Komunii podczas Eucharystii czy poza nią, mogą przyjmować Komunię świętą duchową. 

- „Każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramen­tum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym, nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii świętej na rękę, ale – zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia 12.03.2020 r. – można tylko do tego zachęcać, troszcząc się jedno­cześnie o to, by nie naruszyć wrażliwości osób, które nie chcą jej przyjmować w tej sposób. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom udzielali jej różni szafarze lub też, by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie. (Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 r.)

- Msze święte pogrzebowe można sprawować tak, jak przez okresem pandemii, z tym, że ilość uczestników w kościele określa się proporcjonalnie do powierzchni kościoła (1 osoba na 15 m2), natomiast na cmentarzu, może przebywać nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy. Przejście z kościoła na cmentarz należy odbywać indywidualnie. 

INNE OGŁOSZENIA: 

5. Zaplanowane przed wakacjami bierzmowania zostają prze­niesio­ne zasadniczo na okres powakacyjny, a ich terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie. 


ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej 
w Przemyślu